Menyknapp

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Uddevalla Vuxenutbildning strävar efter att skapa en inkluderande och respektfull lärandemiljö där alla elever, studerande och medarbetare behandlas likvärdigt och med värdighet. Vår policy mot diskriminering och kränkande behandling är utformad för att främja en atmosfär av öppenhet, respekt och professionalitet.

Diskriminering och kränkande behandling är förbjudet enligt lag. På Uddevalla Vuxenutbildning gäller därför nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Vi bedriver ett aktivt och systematiskt arbete för att förebygga sådana handlingar. Uppstår icke-acceptabla handlingar trots det förebyggande arbetet är det Uddevalla Vuxenutbildnings ansvar att se till att utreda och vidta åtgärder för att förhindra att dessa upprepas.

Vårt åtagande

  • Vi skapar en trygg och inkluderande miljö för alla elever, studerande och medarbetare.
  • Vi följer lagen och motverkar diskriminering i alla verksamheter.

Vem gör vad?

Rektor och ledningsgrupp: Ansvarar för policyn och att alla känner till policyn och deras rättigheter och ansvar i enlighet med den. De ser till att det finns en process för att hantera incidenter.

Medarbetare: Följer policyn, agerar respektfullt och förebygger diskriminering och kränkande behandling i sitt dagliga arbete.

Elever och studerande: Följer policyn, respekterar andra och medverkar till en inkluderande miljö respektfull lärandemiljö.

Vi arbetar aktivt för att:

Vi ska aktivt bedriva förebyggande arbete för att minimera risker för diskriminering och kränkningar. Samtidigt ska vi arbeta med främjande åtgärder för att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling och lika rättigheter och möjligheter. Vårt arbete behöver inte bara utgå från identifierade problem utan även från skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det övergripande målet är att skapa en trygg och inkluderande studiemiljö där alla elever och studerande känner sig välkomna och respekterade.

Alla incidenter av diskriminering och kränkande behandling ska utredas noggrant och hanteras skyndsamt. Elever, studerande och medarbetare uppmuntras att rapportera incidenter till relevant personal. Allvarliga händelser anmäls tills Polisen och Arbetsmiljöverket.

Elever, studerande eller medarbetare som har utsatts för diskriminering eller kränkande behandling ska ges stöd och hjälp för att återhämta sig. Ett individanpassat åtgärdsprogram ska upprättas.

Medarbetare ska informeras och utbildas om hur man identifierar, hanterar och förebygger diskriminering och kränkande behandling. Samtliga medarbetare, elever och studerande involveras i arbetet.

Vad kan du göra om du blir utsatt eller ser något?

  • Prata med någon du litar på. Det kan vara en lärare, rektor eller annan medarbetare.
  • Anmäl händelsen. Du kan göra en anmälan skriftligt eller muntligt.
  • Du kan få stöd och hjälp. Vi kan erbjuda dig samtal, information och praktiskt stöd.

Här kan du göra en anmälan via formulär på Uddevalla Kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

I linje med Diskrimineringslagen och Skollagen definieras diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier som följande:

Diskriminering: När en individ missgynnas och på osakliga grunder behandlas sämre av skäl som har samband med någon av följande diskrimineringsgrunder; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck.

Kränkande behandling: Alla former av verbala, fysiska eller psykiska övergrepp som kan skada en individs värdighet, självkänsla eller psykiska hälsa.

Trakasserier: Ett uppträdande som kränker en individs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (se ovan).

Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker en individs värdighet.

Detta är en förenklad information av vad som finns att läsa i varje rektorsområdes plan. De årligt uppdaterade planerna mot diskriminering och kränkande behandling för rektorsområderna finns tillgängliga i elevplattformen.

Publicerad:

Publicerad: