Menyknapp

Validering

Enligt de styrdokument, som reglerar verksamheten inom vuxenutbildningen, slås det fast att alla elevers tidigare kunskaper skall tas tillvara. Ingen elev skall läsa sådant de redan kan. Validering och ett validerande förhållningssätt skall prägla undervisningen i alla ämnen.

Läroplan för vuxenutbildning 2012 2 kap Övergripande mål och riktlinjer

Kunskaper

Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande.

Utbildningsval - arbete och samhällsliv

Vuxenutbildningens mål är att varje elev ges möjlighet att få sina kunskaper och sin kompetens tillvaratagen.

Bedömning och betyg

Läraren ska vid betygsättningen beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen.

Vad betyder det?

  • Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. (Skollagen 20 kap 32§)

Vad innebär det?

  • "Vuxenutbildningen ska ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som vuxna elever inhämtat genom arbetsliv eller tidigare studier"
  • "Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande" (Läroplanen)
  • Validering kan ev. leda till förkortad kurstid, tillgodoräknande, kompetensbevis eller behörighet.
  • Validering kan leda till en prövning som i sin tur leder till betyg.

Publicerad: