Menyknapp

Om praktik

Som företag kan ni få nya idéer, rekrytera unga talanger, utveckla befintlig personal, öka konkurrenskraften och bidra till samhället genom att ta emot elever på praktik.

Arbetsplatsförlagt lärande - apl

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Eleven möter yrket i skarpt läge och deltar i dagligt förekommande uppgifter tillsammans med handledare och övrigt arbetslag. Andelen apl varierar beroende på utbildningsform och upplägg. Handledare och en utbildningsplan (kursplan) krävs. En lärling är elev i utbildning ska inte ersätta ordinarie personal, men ha relevanta arbetsuppgifter som ingår i arbetsplatsens ordinarie verksamhet och som kan kopplas till elevens utbildningsplan. Genom att stegvis introduceras, aktivt delta i skarpa uppdrag och bidra till arbetsplatsens mål utvecklas ett värdeskapande lärande som motiverar, stärker individen och tydliggör målen.

Apl ska i så hög utsträckning som möjligt följa de rutiner och uppgifter som förekommer på arbetsplatsen för att på ett tydligt sätt förbereda för en kommande anställning inom berörd yrkesroll.

Lärling

En lärlingsutbildning är en företagsförlagd yrkesutbildning på gymnasial nivå, där största delen av utbildningen är apl. Eleven lär sig ”jobbet på jobbet” och knyts närmare arbetsplatsens verksamhet. Lärlingsutbildningen följer utbildningsplan och elevens progression och yrkesutveckling följs upp av yrkeslärare, som också bedömer och betygsätter. Handledare på arbetsplatsen har den huvudsakliga, löpande kontakten med yrkeslärare och samverkar med denne i underlag för bedömning. Handledare planerar för elevens deltagande i för yrket vanligt förekommande uppgifter. En lärlingselev kan även vara anställd under utbildningstid.

Publicerad:

Publicerad: